Přejít do sekce Novinky
Obdélníky

Aktuality

Již více než 35 miliard Kč zprostředkované dotace

V květnu 2017 přesáhla celková částka dotace, kterou naši specialisté a spolupracovníci pomohli našim klientům zprostředkovat, hodnotu 35 mld. Kč. Opětovně je tak potvrzeno, že Eurovision, a.s. patří mezi nejvýznamnější společnosti v oboru dotačního poradenství a po celou dobu své více než sedmnáctileté existence prokazuje vysokou kvalitu a odbornost svých služeb. O této skutečnost svědčí i naše úspěchy na zahraničních trzích, a to především na Slovensku a v Chorvatsku, kde se podílíme mimo jiných i na přípravě velkých projektů v oblasti dopravní infrastruktury a ochrany životního prostředí.

Poděkování

Vážení obchodní přátelé,

dovoluji si Vám oznámit, že  ke  dni 30.4.2017  jsem ukončila  svoje působení ve vedení společnosti  Eurovision, a.s. na pozici statutární ředitelky a předsedkyně správní rady.  

Velmi si vážím  spolupráce s Vámi  a  děkuji Vám  za možnost podílet se  na formování  Vašich projektových záměrů.
Doufám, že budu mít příležitost se s Vámi v budoucnu opět setkat a zůstat s Vámi v kontaktu.  

Kontakt na mne je i nadále  tel. 724 137 965 a  e-mail: jarka.kubesova@seznam.cz.  

Děkuji Vám za spolupráci.

S úctou
Ing. Jarmila Kubešová, MBA

Vašim projektům se budou věnovat naši certifikovaní dotační specialisté

Společnost Eurovision klade důraz na vysokou úroveň znalostí svých zaměstnanců. Na přelomu listopadu a prosince 2016 proto naši dotační specialisté absolvují certifikované školení v oblasti mezinárodně uznávané metodiky projektového řízení PRINCE2, kterou lze využít při přípravě a realizaci jakéhokoli projektu bez ohledu na jeho rozsah nebo věcné zaměření. Našim klientům díky tomu budeme moci nabídnout ještě kvalitnější služby dotačního poradenství, na úrovni mezinárodního standardu.

Školení PRINCE2 Foundation a PRINCE2 Practitioner budou realizována v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053), který je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (85 %) a z prostředků státního rozpočtu České republiky (15 %).

Zahájení provozu na tramvajové trati do Petržalky

V pátek 8. července byl slavnostně zahájen provoz nové tramvajové trati spojující největší bratislavské sídliště Petržalka s centrem města. Po více než 55 letech jsou tak mohou obyvatelé Petržalky znovu pro cesty do centra města využít rychlé a spolehlivé tramvajové dopravy. Společnost Eurovision, a.s. pro centru projekt, jehož součástí byla i výstavba nového mostu přes Dunaj, zpracovala analýzu nákladů a přínosů. Jedná se o jeden z největších projektů v oblasti infrastruktury městské veřejné dopravy na Slovensku, Evropská unie na něj přispěla částkou přesahující 74 mil. EUR.

Další velký úspěch společnosti Eurovision, a.s. v oblasti dopravy

V pátek 17. června zveřejnila Evropské komise výsledky 2. výzvy na předkládání návrhů v rámci finančního nástroje CEF (Connecting Europe Facility). Jedním z podpořených byl i projekt Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo, který předkládalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Experti společnosti Eurovision, a.s. zpracovali Analýzu nákladů a přínosů tohoto projetu a i díky tomu mohla být projektu přidělena podpora ve výši téměř 123 mil. EUR, tedy více než 3,3 mld. Kč.
Po projektu prodloužení trasy linky metra A v Praze (který obdržel dotaci přes 8 mld. Kč) jsme tak znovu prokázali, že dokážeme připravit kvalitní dokumentaci i k žádostem pro velké projety a obhájit ji v průběhu přísného hodnocení ze strany expertů Evropské komise v Bruselu.
Celková výše dotace zprostředkovaná naší společnosti tak již přesáhla částku 33 mld. Kč. 

Podpořte profesní rozvoj Vašich zaměstnanců

V roce 2016 mohou podnikatelské subjekty získat dotace na vzdělávání svých zaměstnanců především v rámci dvou dotačních možností. První dotační možností je účast v od března 2016 běžícím projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II), který realizuje Úřad práce ČR. Druhou dotační možností pak je realizace projektu ve výzvě na Podnikové vzdělávání zaměstnanců, kterou v červnu 2016 vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

 Bližší informace naleznete zde.

Zahájena spolupráce s Centrem AdMaS

Dnem 15.3.2016 jsme zahájili spolupráci s Centrem AdMaS, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, jejímž předmětem je komplexní spolupráce v dotačním poradenství ve všech oblastech  čerpání dotací z národních zdrojů a z EU v období 2014 – 2020.

Významný úspěch společnosti Eurovision, a.s. v oblasti technického dozoru

V úterý 22. března byli v Praze v rámci Světového dne vody představeni vítězové soutěže Vodohospodářská stavba roku 2015, kterou pořádal Svaz vodního hospodářství spolu se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací. 
Mezi oceněnými je i stavba Doplnění technologie a rekonstrukce ÚV Mostiště, na které se naše společnost podílela prostřednictvím činnosti Správce stavby, konkrétně zajištění Technického dozoru stavebníka. Toto ocenění je dalším důkazem vysoké kvality služeb, které v této oblasti našim klientům poskytujeme.

Zahájení spolupráce se Svazem sléváren

Dne 25.2.2016 se v sídle naší pražské pobočky konalo jednání představenstva Svazu sléváren. Součástí tohoto jednání byl miniseminář na téma dotačních možností pro členské firmy Svazu. MIniseminář vedla ředitelka naší společnosti Ing. Jarmila Kubešová a aktivně se jej zúčastnili kolegové z pražské pobočky.

Tímto jednáním jsme se Svazem sléváren zahájili spolupráci, která bude trvat po celé programové období 2014-2020

Nové dotace pro nákup vozidel pro veřejnou dopravu

Až do 29. 7. 2016 mohou dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, případně přímo i kraje a obce poskytující veřejné služby v přepravě cestujících požádat o dotaci na nákup nových vozidel. Z prostředků EU mohou získat až 90 % na pořízení nových tramvají, trolejbusů a autobusů s pohonem na CNG nebo LNG, případně i vodík nebo elektřinu.

Bližší informace k této výzvě Vám rádi poskytneme. Kontaktojte nás!

Vyhlášena výzva na podporu zvyšování efektivity veřejné správy

11. ledna byla vyhlášena zajímavá výzva podporující zvyšování efektivity veřejné správy. Obce, kraje, jejich sdružení a základní složky integrovaného záchranného systému mohou žádat o dotace až 10 mil. Kč na rozvoj strategického řízení, řízení kvality, zvýšení transparentnosti, vzdělávací a výcvikové programy pro své zaměstnance nebo zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů.
Podrobnosti o výzvě najdete zde.

Slavnostní ukončení stavby „Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko“

V úterý 3. listopadu 2015 byla slavnostně ukončena významná stavba rekonstrukce úpravny vody Mostiště, sloužící jako zdroj pitné vody pro města Žďár nad Sázavou, Třebíč, Velké Meziříčí, Velkou Bíteš a desítky obcí. Předmětem projektu bylo doplnění technologie a rekonstrukce úpravny vody s cílem zajištění stálé kvality vyrobené pitné vody, dále dílčí rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Mostiště – ČS Ovčírna.
Investorem projektu byl Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Společnost Eurovision, a.s. zpracovala žádost o dotaci včetně CBA, byla součástí správce stavby a zajišťovala finanční dozor nad realizací projektu. Projekt získal dotaci z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí v celkové výši 360 mil. Kč.

Nové výzvy v OPŽP

15.10.2015 bylo zahájeno přijímání žádostí v rámci druhé vlny vyhlašovaných výzev z Operačního programu Životní prostředí. Nové výzvy se týkají zejména dodávek pitné vody a snížení možného znečištění, zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší, zvýšení energetického a materiálové využití odpadů včetně rekultivací skládek a snížení environmentálního rizika a v neposlední řadě dosažení energetických úspor u nových veřejných budov. Výzvy jsou určeny pro veřejný i soukromý sektor. Ukončení příjmu kolových žádostí je stanoveno na 5. ledna 2016, u průběžných žádostí na podzim příštího roku.
Podrobnosti k novým výzvám naleznete v sekci Aktuální výzvy - Operační program Životní prostředí.

Dotace na bezbariérové úpravy a zvyšování bezpečnosti na silničních komunikacích

Až do 15.ledna 2016 mohou kraje, obce a jejich příspěvkové organizace požádat o dotaci na:

 • Zvyšování bezpečnosti dopravy
 • Odstraňování bariér
 • Zklidňování dopravy

 Dotaci ve výši až 85 % celkových nákladů je možné získat například na:

 • Bezbariérové úpravy zastávek veřejné dopravy
 • Výstavbu a rekonstrukci chodníků a přechodů pro chodce. lávek a podchodů
 • Bezpečnostní úpravy na silnicích při vjezdech do obce
 • Vyznačování jízdních pruhů pro cyklisty apod.

 V případě zájmu o bližší informace se můžete obrátit na Ing. Miroslava Čapku, m.capka@eurovision.cz

Aktuální výzvy v programu OP PIK

Dne 3. 9. 2015 byl aktualizován harmonogram výzev v OP PIK. Nyní mohou žadatelé předkládat své projekty v programech:

 • Aplikace (do 30. 9. 2015)
 • Partnerství znalostního transferu (do 30. 9. 2015)
 • Inovace (do 30. 11. 2015)

Větší vlna vyhlášení nových výzev je ze strany CzechInvest plánována na listopad 2015. 
Aktuální harmonogram výzev naleznete zde.

Zahájení prací na dalším významném projektu v Chorvatsku

Ve čtvrtek 27. srpna byla v chorvatském městě Slatina slavnostně podepsána smlouva  s konsorciem chorvatských a českých firem týkající se zpracování dokumentace pro podání žádosti o spolufinancování z fondů EU pro projekt výstavby a modernizace kanalizace ve městě Slatina a okolí. 
Je to další významný projekt v Chorvatsku, na němž se budou podílet i specialisté společnosti Eurovision. Jedná se tak již o šestý projekt v oblasti hospodaření s vodami, na němž již probíhají práce. Činnost na dalších dvou projektech bude zahájena v nejbližších dnech. 
Společnost Eurovision tak potvrzuje svoji velmi dobrou pozici na trhu dotačního poradenství v Chorvatsku může tak své služby nabídnout i českých firmám, které mají zájem rozšiřovat své aktivity v Chorvatsku například v oblasti zemědělství rozvoje podnikání či cestovního ruchu.

Vyhlášeno 1. kolo příjmu žádosti v rámci Programu rozvoje venkva

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 1. kolo příjmu žádostí o dotace v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). 

Žádosti o dotace je možné předkládat v následujících oblastech podpory:
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
4.3.2 Lesnická infrastruktura
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Žádosti budou přijímány pouze prostřednictvím Portálu Farmáře, a to v termínu od 29. září 2015 do 12. října 2015.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat!

Vyhlášena výzva na sociální podnikání v rámci OP Zaměstnanost

17. 8. byla vyhlášena dlouho očekávaná výzva v oblasti sociálního podnikání. Z dotací bude možno hradit až dva roky mzdových  a provozních nákladů a marketing nově založených sociálních podniků nebo podniků stávajících, které formou sociálního podnikání rozšíří svůj obor činnosti nebo personální a produkční kapacitu.
Bližší informace naleznete v produktovém listu zde.
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost zahájit nebo rozšířit své podnikání!

IROP vyhlásil první výzvy pro předkládání žádostí o dotaci

V pátek 31.7.2015 byly vyhlášeny první výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu. 
Jedná se tyto výzvy:
Výzva č. 1 - Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - oprávněným žadatelem jsou kraje a jimi zžizované nebo zakládané organizace
Výzva č. 2 - Územní plány - oprávněným žadatelem jsou obce s rozšířenou působností
Příjem žádosti bude zahájen v průběhu 09/2015.

Zahájení dalšího významného projektu v Chorvatsku

Dne 7.7.2015 byl oficiálně zahájen další významný projekt naší společnosti v Chorvatsku – jedná se o Zpracování koncepčního řešení systému zásobování vodou obcí Duga Resa a Barilović, Generalski Stol, Netretić a Bosiljevo.
Na prezentaci, která v tento den proběhla v ústředí společnosti Hrvatske Vode jsme představili návrh postupu řešení celého projektu. Odborníci ze společnosti Eurovision zpracují ekonomické posouzení různých variant řešení problémů zásobování vodou oblasti nedaleko města Karlovac a navrhnou optimální způsob realizace. Projekt má i přeshraniční dopad, protože část regionu ze zásobována vodou z území Bosny a Hercegoviny.
Dle plánu bude projekt dokončen nejpozději v listopadu 2015.

Výzva do programu Aplikace byla vyhlášena

Dne 26.6.2015 byla vyhlášena výzva do programu Aplikace.
Tento program je určen podnikatelským subjektům či organizacím pro výzkum a šíření znalostí, které plánují realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj.

Podrobnosti k výzvě najdete zde.

Česká republika slavnostně ukončila vyjednávání programů

Slavnostním podpisem programů pro období 2014 – 2020 předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová ukončili dne 11.6.2015 oficiální vyjednávání mezi Českou republikou a Evropskou komisí. Evropská komise také schválila poslední dva národní programy, Operační program Praha – pól růstu ČR a Operační program Technická pomoc. Česká republika je tak plně připravena čerpat evropské dotace.
zdroj: www.dotaceeu.cz

Evropská komise schválila IROP

Evropská komise schválila 4.6.2015 Integrovaný regionální operační program, který přinese do České republiky v příštích letech investice ve výši přibližně 4,64 mld. EUR pro nové programové období 2014–2020.
Jedná se o sedmý schválený program v pořadí. Projektové žádosti bude možné podávat od druhé poloviny roku 2015 s postupně vyhlašovanými výzvami. Program bude řízen Ministerstvem pro místní rozvoj.
Podívejte se na předpokládaný harmonogram výzev

MPO začíná v pondělí 1. června 2015 od 12 hodin přijímat první předběžné žádosti do OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu tak jako vůbec první vyhlašuje výzvy ke svému operačnímu programu. Téměř 120 miliard korun je v rámci OP PIK nachystáno na podporu malých a středních podnikatelů, výzkumu, energetické účinnosti i infrastruktury či například komunikačních technologií. Již v pondělí 1. června od 12 hodin začíná přijímat první předběžné žádosti.  K tomuto účelu bylo připraveno 15 konkrétních výzev.

Operační program Zaměstnanost - podpora služeb péče o děti 1. stupně ZŠ

Operační program Zaměstnanost umožňuje zájemcům o dotaci na podporu služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování (mimo hl m. Prahu i v Praze) vznášet dotazy a připomínky ke znění plánované výzvy k předkládání projektů.
Své náměty můžete zasílat prostřednictvím diskuzního fóra Evropského sociálního fondu do 25.5.2015.
Bližší informace vč. návrhu textu výzvy naleznete zde: http://www.esfcr.cz/zamer-vyzvy-k-pripominkam-podpora-sluzeb-pece-o-deti

Nové vedení společnosti

Od 1.5.2015 se stala statutární ředitelkou a předsedkyní představenstva Ing. Jarmila Kubešová.

Zahájení prací na dalším projektu v Chorvatsku

Na konci dubna 2015 jsme zahájili práce na přípravě koncepčního řešení vodárenské soustavy v okolí chorvatského města Duga Resa. Hlavními výstupy bude vypracování detailního matematického modelu stávající i uvažované vodovodní sítě, posouzení dalšího jejího rozšíření a vypracování předběžné studie proveditelnosti. Finální výsledky budou zadavateli předány do listopadu 2015.

Novinkou jsou tzv. Avíza pro žadatele o parametrech výzvy

„Řídicí orgány mají s novým programovým obdobím 2014–2020 možnost využít tzv. avízo pro žadatele o parametrech výzvy. V tomto avízu bude v předstihu zveřejněna většina podmínek výzvy, na jaké aktivity budou prostředky určeny a na co se musí žadatel ve svém projektu připravit v době, kdy ještě nebude schválen program Evropskou komisí. První avíza by měla být vyhlášena ještě v dubnu,“ uvedla k tématu náměstkyně Olga Letáčková.

 Zdroj: dotaceeu.cz

Dotace na rozvoj výuky cizích jazyků a zahraniční stáže pro studenty i pedagogy

Dne 9. 4. 2015 byla vyhlášena 56. výzva v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, která je zaměřena na:
1. čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti,
2. zahraniční jazykové kurzy pro učitele,
3. stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí,
4. zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky.

Vhodnými žadateli o dotaci jsou základní a střední školy.
Projektovou žádost je možno si sestavit v aplikaci Benefit7 prostřednictvím tzv. šablon klíčových aktivit.
Minimální výše dotace na jeden projekt činí 200 000 Kč, maximální 1 mil. Kč.
Výzva bude ukončena 22. 5. 2015, čím dříve však bude projekt podán, tím větší má šanci dotaci získat.

 Bližší informace naleznete zde:
http://www.op-vk.cz/redakce/index.php?clanek=234692&lanG=cs&xuser=&slozka=10&xsekce=223018

Nový monitorovací systém MS2014+ je připraven na ostrý provoz a vyhlašování prvních výzev

Nový monitorovací systém evropských fondů MS2014+ v programovém období 2014–2020 je připraven ke spuštění do ostrého provozu a vyhlašování prvních výzev. Usnadní přípravu a realizaci projektů. Plně nahrazuje tři rozdílné systémy (v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí) končícího dotačního období 2007–2013. Sjednocuje a výrazně zjednodušuje proces podávání žádosti o dotaci.

 Zdroj: http://dotaceeu.cz

Slavnostní zahájení provozu na prodloužené trase linky A metra v Praze

V pondělí 6. dubna 2015 byl slavnostně otevřen nový úsek metra v Praze. Z Vítězného náměstí byla o téměř 6 kilometrů prodloužena linka A směrem k nemocnici v Motole. Na novém úseku se nacházejí 4 nové stanice, které urychlí cestování do centra města nejen obyvatelům Prahy 6, ale i cestujícím z a na Letiště Václava Havla v Ruzyni a návštěvníkům Nemocnice Motol. Výstava nové trasy metra také významným způsobem přispěje ke zklidnění Vítězného náměstí, kam již nebudou muset zajíždět autobusy v pražského letiště a regionální a dálkové spoje ze směru Kladno a Slaný.

Společnost Eurovision, a.s. se podílela na přípravě dokumentace související se žádosti o dotaci z Fondu soudržnosti Evropské unie. Vedle přípravy vlastní žádosti o spolufinancování jsme zpracovali i Studii proveditelnosti včetně Analýzy nákladů a výnosů (CBA). Součástí našich služeb byla i jednání se zástupci Evropské komise a iniciativy JASPERS. Příspěvek EU ve výši téměř 300 mil. EUR schválený v lednu 2013 je jedním z nejvyšších, který jakýkoliv projekt realizovaný na území ČR kdy z Bruselu obdržel.

Foto: Archiv DPP (Petr Hejna)

Novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Od 6. 3. 2015 je účinná novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Novela mimo jiné ruší povinnost zadavatele zrušit zadávací řízení v případě, že obdrží jednu nabídku, umožňuje zadávat zakázku na dodatečné stavební práce či služby v JŘBU za mírnějších podmínek a až do výše 30 % ceny původní zakázky a zavádí možnost hodnotit nabídky též dle organizace, kvalifikace a zkušeností osob zapojených do realizace veřejné zakázky.

Evropská komise schválila dotaci na novou tramvajovou trať do Petržalky

Dne 22.1.2015 schválila Evropská komise dotaci ve výši 63 mil. EUR na projekt výstavby nové tramvajové tratě do největšího bratislavského sídliště Petržalka, jehož součástí je i kompletní rekonstrukce mostu přes Dunaj. Jedná se tak o další velký projekt v oblasti rozvoje veřejné dopravy, na němž se naše společnost podílela. U tohoto projektu jsme spolupracovali na přípravě Studie proveditelnosti, Analýzy nákladů a přínosů (včetně jednání se zástupci iniciativy JASPERS) a podíleli jsme se i na přípravě vlastní žádosti o spolufinancování.

Změna sídla pobočky na Slovensku

Vážení obchodní partneři,

ke dni 22.1.2015 došlo ke změně sídla společnosti Eurovision SK, s.r.o. na novou adresu:

Eurovision SK, s.r.o., Kopčianská 10, 851 01 Bratislava
e-mail: bratislava@eurovision.sk

Schválení všech dotačních programů na Slovensku

18. prosince 2014 schválila Evropská komise poslední dotační programy na Slovensku. Od začátku roku 2015 tak budou postupně vyhlašovány výzvy k podávání žádostí o spolufinancování, ve kterých bude možné až do roku 2020 požádat o dotaci na projekty zaměřené na:

 • Ochranu životního prostředí
 • Dopravní a informační infrastrukturu
 • Vědu a výzkum
 • Regionální rozvoj
 • Zkvalitňování veřejné správy

Pro další informace nás kontaktujte!

Schválení operačního programu v Chorvatsku

Evropská unie v posledních dnech schválila řadu dotačních programů v jednotlivých evropských zemích. Jedním z nich je i Operační program konkurence a spolupráce, z něhož budou spolufinancování projekty v Chorvatské republice. Pro české společnosti se tak otevírá možnost získání dotace například na projekty v oblasti zkvalitňování infrastruktury v cestovním ruchu či na projety zaměřené na úsporu energií v podnikatelské sféře.

V případě zájmu o bližší informace se můžete obrátit i přímo na naši pobočku v Zagrebu.

Schválení operačního programu Central Europe

V úterý 16. prosince schválila Evropská komise přeshraniční operační program Central Europe. 246 mil. EUR bude určeno pro žadatele ze zemí střední Evropy (Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Rakousko a vybraných regionů Německa a Itálie) na podporu projektů vzájemné spolupráce v těchto oblastech:

 • Inovace a vzdělávání
 • Podpora technologií pro snížení emisí CO2
 • Podpora kulturního a přírodního dědictví
 • Zkvalitňování služeb v dopravě

Vyhlášení první výzvy se předpokládá již v únoru 2015; veškeré informace nejen k tomuto dotačnímu programu Vám rádi poskytnou zaměstnanci společnosti Eurovision.

Průzkum Sociální inovace 2014

MPSV provádí on-line průzkum na téma „Sociální inovace 2014“. Účelem šetření je získání informací o sociálně inovačních kapacitách a inovačních řešeních (realizovaných i plánovaných) v ČR. Výsledky šetření budou využity k nastavení podpory sociálních inovací v nových operačních programech. Cílem je, aby podpora odpovídala poptávce po inovačních řešeních přetrvávajících problémů.

Podporujeme děti s autismem

Na konci roku 2013 jsme se zúčastnili akce Staňte se Ježíškem, kterou pro děti ze Základní školy Štolcova 16 v Brně, pořádalo občanské sdružení PROAUT pro podporu osob s autismem.