Přejít do sekce Novinky
Obdélníky

Dotační a grantové poradenství

Cesta od myšlenky k realizaci vašeho projektu zahrnuje mnoho činností, které pokrývají celý projektový cyklus, tj. od fáze definice projektu a vyhledání vhodného dotačního titulu, přes zpracování projektové žádosti, včetně příloh a jejich tisku, administrace, organizace zadávacích řízení a monitoringu realizace projektu, až po podání závěrečné zprávy a vyúčtování. Ve všech činnosti poradíme profesionálně, zajistíme vše potřebné až do proplacení dotace.

V oblasti grantového a dotačního poradenství máme dlouholeté zkušenosti, takže Vám během všech fází projektového cyklu dokážeme profesionálně podpořit a zajistit vše potřebné. 

Komplexní zpracování žádosti o dotaci

 • formulace projektového záměru ve shodě s cíli dotačního programu, zpracování žádosti o dotace,
 • zpracování rozpočtu a harmonogramu projektu,
 • zpracování povinných příloh (studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů, podnikatelský záměr apod.),
 • zpracování specializovaných příloh (posouzení vlivu na životní prostředí, energetický audit, zpracování projektové dokumentace apod.).

Realizační management

 • komunikace s poskytovatelem dotace, případně dalšími dotčenými subjekty (externí administrátor, zprostředkující subjekt, úřad práce apod.)
 • řízení projektu jako celku
 • zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platby, včetně monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu, jsou-li vyžadovány
 • dohled nad dodržováním pravidel publicity
 • vedení projektové dokumentace (kompletace zpracovávaných materiálů pro archivaci)

Příprava na kontroly projektů

 • Zjištění stavu realizace projektu v souladu s podepsanými podmínkami pro poskytnutí dotace
 • Kontrola způsobilosti výdajů projektu
 • Kontrola splnění pravidel v souladu s podmínkami poskytnutí dotace – dodržování pravidel pro publicitu, vedení účetnictví, zadávací řízení apod.
 • Kontrola změn projektu a správnost oznamování změn implementační agentuře
 • Kontrola dalších povinností v souladu s podmínkami poskytnutí dotace

Nepřímá podpora výzkumu a vývoje

 • Posouzení uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj od základu daně z příjmu
 • Zajištění projektového řízení po celou dobu řešení úkolu VaV s ohledem na možnost uplatnění odpočtu

Studie, analýzy, expertní posudky, strategické dokumenty

 • rozvojové studie municipalit či organizací,
 • studie financování projektů ze zdrojů EU, národních a nadnárodních finančních institucí,
 • studie proveditelnosti,
 • analýzy vícezdrojového financování,
 • tvorby finančních modelů projektů,
 • ekonomické analýzy projektů
 • marketingové strategie
 • strategické rozvojové plány
 • podnikatelské záměry

Vašim projektům se budou věnovat naši certifikovaní dotační specialisté

 

Společnost Eurovision klade důraz na vysokou úroveň znalostí svých zaměstnanců. Na přelomu listopadu a prosince 2016 proto naši dotační specialisté absolvují certifikované školení v oblasti mezinárodně uznávané metodiky projektového řízení PRINCE2, kterou lze využít při přípravě a realizaci jakéhokoli projektu bez ohledu na jeho rozsah nebo věcné zaměření. Našim klientům díky tomu budeme moci nabídnout ještě kvalitnější služby dotačního poradenství, na úrovni mezinárodního standardu.
Školení PRINCE2 Foundation a PRINCE2 Practitioner budou realizována v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053), který je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (85 %) a z prostředků státního rozpočtu České republiky (15 %).“

Máte záměry a nemáte zdroje? Rádi Vám s tím pomůžeme!

Budeme se Vám věnovat při přípravě projektů ve všech jejich fázích. Pomůžeme Vám s administrací žádostí o dotaci, s výběrem dodavatelů, řízením projektů při jejich realizaci a proplacením dotace.

Kontaktujte nás