Přejít do sekce Novinky
Obdélníky

Doprava a technická infrastruktura

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried

žadatel: Slovenská správa ciest
náklady: 33 923 081 EUR
dotace: 95 %
program: Operačný program Doprava (Slovenská republika)

V rámci tohoto projektu bude zmodernizováno a zrekonstruováno celkem 61 mostů na silnicích I. třídy na území celého Slovenska. Díky tomuto projektu dojde nejenom k odstranění nevyhovujícího technického stavu mostů způsobujících lokální dopravní závady, ale i k řadě pozitivních socioekonomických přínosů – např. snížení hluku, vibrací, snížení jízdních dob a mnoha dalším. Naše společnost se podílela na zpracování žádosti o dotaci i na příprav ě vybraných povinných příloh.

Tramvajová trať Podbaba – ČD Podbaba

žadatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
náklady: 520 995 000 Kč
dotace: 92,5 %
program: Operační program Praha Konkurenceschopnost

V rámci tohoto projektu byla vybudována zcela nová tramvajová trať mezi původní smyčkou Podbaba a plánovanou železniční zastávkou Praha – Podbaba. Součástí projektu byla i rekonstrukce stávající tramvajové trati na ulici Jugoslávských partyzánů.

Prodloužení trasy A metra v Praze - Provozní úsek V.A Dejvická (mimo) - Motol

žadatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
náklady: 18 716 989 000 Kč
dotace: 42,85 %
program: Operační program Doprava

Stručný popis projektu: Projekt se týká prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická do stanice Motol. Celková délka nové trasy je 5,96 km; v rámci projektu budou vybudovány 4 nové stanice.

Městský kamerový systém hl. m. Prahy

žadatel: Hlavní město Praha
náklady: 89 468 000 Kč
dotace: 78%
program: Jednotný programový dokument 2

Cílem projektu bylo rozšíření kamerového systému v hlavním městě Praze o dalších 35 kamer monitorujících dění ve vybraných lokalitách hlavního města Prahy. Tyto kamery slouží jednak při prevenci pouliční kriminality, jednak pro vyhodnocování aktuální dopravní situace a při řešení krizových situací. Součástí projektu byla rovněž modernizace monitorovacích pracovišť a nákup zařízení na zálohování a skladování obrazových výstupů z jednotlivých kamer. Na realizaci projektu se spolupodílela i Policie ČR, Městská Police hl. m. Prahy a další složky Integrovaného záchranného systému.

Konstantinovy Lázně - Rekonstrukce ulice K Panence Marii a Pod Vrchem

žadatel: Obec Konstantinovy Lázně
náklady: 8 725 172 Kč
dotace: 92.5%
program: ROP NUTS 2 Jihozápad

V rámci tohoto projektu bude zásadním způsobem zkvalitněna dopravní dostupnost částí obce Konstantinovy Lázně v Plzeňském kraji prostřednictvím rekonstrukce dvou místních komunikací - ulic K Panence Marii a Pod Vrchem. Součástí projektu jsou i aktivity zaměřené na zkvalitnění života v této oblasti - především se jedná o vybudování nového veřejného osvětlení a o vybudování nové dešťové kanalizace (v současné době dochází v této lokalitě při významnějších dešťových srážkách k jejich zatopení a tedy i omezení dopravní dostupnosti. Projekt tak přispěje ke zkvalitnění dopravní obsluhy v Konstantinových Lázních.

Bezbariérově a ekologicky - nákup nízkopodlažních trolejbusů pro Ústí nad Labem

žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
náklady: 89 684 350 Kč
dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

V rámci projektu bylo pořízeno celkem 6 ks nízkopodlažních kloubových trolejbusů pro zajištění provozu v Ústí nad Labem. Tyto trolejbusy budou sloužit především na linkách ve velké míře využívaných osobami se sníženou schopností pohybu a orientace a přinesou tak kvalitativně nové prvky do systému MHD v tomto městě.

Modernizace odbavování cestujících v IDS JMK - elektronické odbavování cestujících

žadatel:  KORDIS JMK, spol. s r.o.
náklady: 69 863 500 Kč
dotace: 92,5 %
program: ROP NUTS 2 Jihovýchod

Tento projekt předpokládá zavedení bezkontaktní čipové karty jako univerzálního identifikačního, platebního a paměťového média pro řešení odbavování cestujících ve spojích Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Díky realizaci projektu dojde ke zjednodušení způsobu odbavování cestujících a tedy i ke zvýšení atraktivity veřejné dopravy.

IDS - JMK Břeclav

žadatel:  Město Břeclav
náklady: 84 059 245 Kč
dotace:   60 748 604 Kč
program: ROP NUTS 2 Jihovýchod

Díky tomuto projektu bude vybudován přestupního terminál Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje včetně dopravního napojení na silniční síť v Břeclavi prostřednictvím nové okružní křižovatky. Terminál bude vybudován v bezprostřední blízkosti železniční stanice v Břeclavi, která zároveň prochází celkovou rekonstrukcí. Cestující tak budou mít zajištěnu zcela novou kvalitu ve veřejné dopravě.

Cyklostezka Rakovník – Olešná s propojením Olešná – Kněževes (úsek C)

žadatel:  Město Rakovník
náklady: 7 275 708 Kč
dotace:   1 668 000 Kč
program: Státní fond dopravní infrastruktury

Projekt „Cyklostezka Rakovník – Olešná s propojením Olešná – Kněževes“ byl rozdělen na 5 částí. Předmětem projektu realizovaného prostřednictvím dotace z SFDI byla trasa cyklostezky v částech 1 až 4 (celkem v délce 1,967 km). Poslední, pátá část (v délce 0,247 km), byla Městem Rakovník financována z vlastních zdrojů, ve spolupráci s obcí Olešná. Cyklostezka je součástí „Městského okruhu – západ“, který je celoročně využíván především obyvateli západní části Rakovníka a přilehlých obcí.

Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat

žadatel:  Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
náklady: 382 846 846 Kč
dotace:   287 135 134 Kč
program: ROP NUTS 2 Střední Morava

V rámci tohoto projektu byla vybudována zcela nová silniční komunikace II. třídy o celkové délce 3,8 km. Tato silnice významným způsobem přispěje ke zklidnění dopravy v centru města Holešova. S celkovými náklady přes 300 mil. Kč se jedná o nejvýznamnější investici do výstavby, modernizace či rekonstrukce silnic II. a III. třídy na území Zlínského kraje v 21. století.

II/602, III/15267 a III/3844 Veselka okružní křižovatka

žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
náklady: 25 471 009,93 Kč
dotace: 92,5 %
program: ROP NUTS 2 Jihovýchod

Předmětem projektu byla výstavba nové okružní křižovatky silnic II/602, III/15267 a III/3844 v místní části obce Troubsko Veselka. Součástí stavby byla také úprava přilehlých úseků všech tří silnic v délce cca 400 m. Původní průsečná křižovatka byla místem častých vážných (i smrtelných) dopravních nehod. Díky projektu tak byla odstraněna bodová závada představující vysoké riziko z hlediska bezpečnosti silničního provozu.