Přejít do sekce Novinky
Obdélníky

Expertní studie a technická pomoc

Koľajová infraštruktúra Bratislavskej integrovanej dopravy – Studie proveditelnosti

Klient: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoja SR

Studie proveditelnosti posuzovala varianty zkvalitnění kolejové infrastruktury pro veřejnou dopravy na území Bratislavy a v jejím okolí. Posoudila možnosti dalšího rozvoje tramvajových i železničních tratí. Součástí studie byla i multikriteriální analýza a Analýza nákladů a přínosů.

Finanční a technický koordinátor pro přestavbu Železničního uzlu Brno

Klient: Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace

Společnost Eurovision, a.s. ve spolupráci s dalšími třemi organizacemi (FRAM Consult a.s., INFRAM a.s. a KPM CONSULT, a.s.) poskytovala v období 2006 – 2007 poradenství Správě železniční a dopravní cesty státní organizace spočívajících v posouzení technických, finančních a komerčních podmínek souvisejících s přípravou projektu Přestavba železničního uzlu Brno. Úlohou společnosti Eurovision, a.s. byla především analýza možností spolufinancování jednotlivých částí celého rozsáhlého projektu z prostředků fondů EU.

Strategický plán rozvoje města Znojmo

Klient: Město Znojmo

Cílem tohoto projektu bylo zpracování Strategického plánu rozvoje města určujícího rozvoj celého území i rozvoj vazeb na sousední mikroregiony včetně přeshraničních vazeb v Rakousku. Součástí Strategie bylo i zpracování Profilu města, SWOT analýzy, Návrhu Strategického plánu rozvoje města a Akčního plánu na období 2006-2015.

Studie k řešení insititucionálního, personálního a finančního zajištění vícezdrojového financování dopravní infrastruktury v České republice

Klient: Státní fond dopravní infrastruktury

Cílem této studie bylo zhodnocení možností dalšího financování dopravní infrastruktury v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a s otevřením možnosti čerpání finančních prostředků z jejich fondů určených právě na investice do dopravní infrastruktury a dále v souvislosti s hledáním nezbytných nových cest v zajišťování potřebných finančních prostředků na zabezpečení plánovaného rozvoje dopravní infrastruktury tak, aby co nejdříve svými parametry i plošnou hustotou vyhovovala evropským standardům.

Studie integrovaného dopravního systému pro Město Zagreb, Zagrebačku županiju a Krapinsko-Zagorsku županiju

Klient: : SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Cílem této Studie, kterou naše společnost připravila ve spolupráci se společnostmi SUDOP BRNO, spol. s r.o., ČD Telematika, a.s., Dopravní projektování Ostrava, a.s., KORDIS JMK, spol. s r.o. a INEN d.o.o., bylo přiblížit možnosti řešení problémů spojených s dopravní situací ve městě Zagrebu, Zagrebačské a Krapinsko-Zagorské županii v Chorvatsku. Výsledkem projektu byl návrh ideového řešení integrovaného dopravního systému v tomto regionu včetně posouzení možností jeho spolufinancování ze zdrojů EU.

Budování kapacit v oblasti železniční dopravy v Bosně a Hercegovině

Klient:  Ministerstvo dopravy v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce

Hlavním cílem projektu je seznámení státních institucí železniční dopravy v Bosně a Hercegovině, s problematikou využívání prostředků fondů EU na spolufinancování rozvojových projektů a možnosti transferu know-how z České republiky. Přenesení poznatků probíhá formou odborných školení, distribuce vzdělávacích materiálů a odborných konzultací. Dva konkrétní projekty zpracované v rámci praktických odborných školení budou usilovat spolufinancování z mezinárodních finančních institucí.

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje

Klient: Jihomoravský kraj

Cílem tohoto projektu bylo zpracování Programu rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje. Součástí Programu bylo zpracování analytické i návrhové části, finančního rámce programu a akčního plánu na období 2007-2013.

Expertní posudky projektů předložených objednateli v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost

Klient:  Hlavní město Praha

Předmětem zakázky bylo hodnocení finanční stránky 18 žádostí o dotaci v rámci výzvy č. 11 z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Hodnocení se týkalo té části výzvy, která byla zaměřena na oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí (prioritní osa 3 – Inovace a podnikání).

Hodnocení studií předložených žadateli jako výstup z programu OPPI Poradenství

Klient:  Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Předmětem zakázky je hodnocení studií předložených žadateli jako výstup projektů, kterým byla poskytnuta podpora z program OPPI Poradenství a zpracování odborných posudků k těmto předloženým studiím. Zpracované odborné posudky musí obsahovat důvody, na základě kterých bude studie označena jako vyhovující / vyhovující s výhradou / nevyhovující. Oborné posudky dále obsahují návrh na proplacení dotace / zkrácení dotace / zamítnutí dotace.