Přejít do sekce Novinky
Obdélníky

Lidské zdroje

Automatizace názorně

žadatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Blansko, Bezručova 33
náklady: 2 524 427 Kč
dotace: 100 %

program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Hlavním cílem projektu je zavést názornou a praktickou výuku automatizace a mechatroniky do výuky 4letých oborů Mechanik elektronik a Mechanik seřizovač a 3letých oborů Elektrikář slaboproud a Elektrikář silnoproud.

 Primární cílovou skupinou jsou žáci uvedených oborů, sekundární pak pedagogové vyučující uvedené předměty.

 Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím těchto klíčových aktivit:

 1. Zavedení názorné výuky automatizace a mechatroniky
 2. Tréninkové pracoviště pro programování programovatelných logických automatů (PLC)
 3. Tvorba učebních pomůcek pro názornou výuku odborné angličtiny z oblasti automatizace a mechatroniky
 4. Vzdělávání pedagogických pracovníků jako podmínka pro zavedení názorné výuky automatizace a mechatroniky

Do práce po rodičovské dovolené s -Desítkou-

žadatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
náklady: 5 018 000,90 Kč
dotace: 100%

program: Operační program Praha - Adaptabilita

Realizací projektu byl vytvořen a pilotně ověřen komplexní vzdělávací a poradenský program pro zástupce a zástupkyně cílové skupiny-osoby na rodičovské dovolené žijící na území Prahy 10. Základní struktura vzdělávacího a poradenského programu je následující:

 1. Individuální pracovní psychologická diagnostika
 2. Trénink klíčových kompetencí potenciálních zaměstnanců
 3. Odborné rekvalifikace

 Komplexnost projektu byla podpořena aktivitou hlídání dětí, která byla pro zástupce cílové skupiny zajišťována.

Vytvořený a praxí ověřený vzdělávací a poradenský program, který se od běžných vzdělávacích programů odlišuje svojí komplexností a individuálním přístupem, je využitelný a dále šiřitelný díky manuálu činností, který byl v závěrečné fázi projektu připraven

Efektivní a kvalitní řízení lidských zdrojů Městského úřadu Města Boskovice

žadatel: Město Boskovice
náklady: 4 881 860 Kč
dotace: 100%

program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Hlavním cílem projektu je dosažení modernizace řízení a posílení rozvoje lidských zdrojů na Městském úřadě Boskovice. Proběhne optimalizace řízení lidských zdrojů, optimalizace kapacit úřadu a zhodnocení způsobilostí managementu a jejich zlepšení formou školení.

Kontaktní centrum Kolibřík - sociální firma

žadatel: sales24, s.r.o.
náklady: 3 945 802 Kč
dotace: 100 %

program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím založení nového sociálního podniku, Kontaktního centra Kolibřík, vytvořit 12 nových pracovních míst ve městě Brně, z toho 9 pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučené, a pomoci těmto osobám začlenit se zpět do společnosti a na trh práce.

Odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň Škoda Machine Tool a.s.

žadatel: ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
náklady: 4 441 425,6 Kč
dotace: 100 %

program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Hlavním cílem projektu je zajistit odborné vzdělávání pro naše zaměstnance a zaměstnankyně reflektující jejich konkrétní potřeby a díky tomu udržet a dále zvyšovat kvalitu našich produktů.

 Dílčím cílem projektu je prostřednictvím odborného vzdělávání umožnit našim pracovníkům:

 1. zvládat náročné požadavky klientů na výsledný produkt
 2. poradit si s neustálými změnami vyplývajícími z podmínek kusové zakázkové výroby sofistikovaných produktů (hl. obráběcích strojů)
 3. snadno nalézt vhodné řešení produktu pro konkrétní požadavky a vytvořit odpovídající technickou dokumentaci
 4. omezit chybovost výroby
 5. zvýšit efektivitu a kvalitu své práce

Perspektiva technického vzdělání

žadatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Blansko, Bezručova 33
náklady: 4 977 764 Kč
dotace: 100%

program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Hlavním cílem projektu je popularizovat techniku a technické vzdělání na ZŠ v okrese Blansko a spádové oblasti a motivovat žáky těchto ZŠ ke studiu technických oborů ve skupině 23 Strojírenství a strojírenská výroba a 26 Elektrotechnika (konkrétně oborů Nástrojař, Mechanik seřizovač, Mechanik elektronik, Elektrikář slaboproud a Elektrikář silnoproud).

Projekt reaguje na dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků v technických profesích na trhu práce, způsobený mimo jiné nízkým zájmem žáků ZŠ o studium technických oborů na SOŠ a SOU.

Podpora odborného růstu zaměstnanců společnosti Veletrhy Brno, a.s.

žadatel: Veletrhy Brno, a.s.
náklady: 2 826 000 Kč
dotace: 88%

program: Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Hlavním cílem projektu je zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti Veletrhy Brno, a.s. a tím podpoření konkurenceschopnosti společnosti a ekonomiky regionu. Dalším cílem projektu je především poskytnout možnost dalšího rozvoje a udržet si tak zaměstnance na vysoké odbornosti a specializace, kteří jsou, na dnešním dynamicky se měnícím trhu, nejvíce poptáváni. Novou myšlenkou projektu je vyškolení vytipovaných zaměstnanců jako interních školitelů a mentorů. Obsahem projektu je tedy realizace školení a kurzů, které byly vytipovány na základě průzkumu mezi zaměstnanci. Školení jsou určena pro zaměstnance z oblasti technické podpory obchodu, technické obsluhy výstaviště a marketingu. Pro nové zaměstnance byl vytvořen adaptační program školení a kurzů, jehož cílem je zvýšení adaptability v podmínkách nové společnosti. Společnosti Veletrhy Brno, a.s. náleží přední místo v pořádání veletrhů a výstav, ale pouze v republikovém měřítku, kdy vítězí nad pražským výstavištěm. Mezinárodní srovnání, alespoň ve středoevropském regionu, je již horší a zvýšení kvalifikace zaměstnanců se zvýšením konkurenceschopnosti společnosti by tuto situaci mělo pomoci změnit. Společnost si uvědomuje, že pro další úspěšné setrvání v konkurenčním prostředí, především evropského trhu, je nutný neustálý rozvoj lidských zdrojů, proto navrhované vzdělávací moduly byly uvážlivě vybírány právě s ohledem na strategické cíle společnosti a cíle v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Podpora rozšíření a systematizace komplexního vzdělávání zaměstnanců

žadatel: Pivovary Staropramen a.s.
náklady: 10 344 500 Kč
dotace: 33%

program: Jednotný programový dokument 3

Obsahem projektu je realizace tréninkových seminářů pro zaměstnance firmy Pivovary Staropramen a.s. Tyto tréninkové semináře tvoří ve firmě komplexní systém. Orientačně ho lze rozdělit do čtyř úrovní - základní úroveň, základní manažerská úroveň, úroveň středního managementu, úroveň senior managementu. Jednotlivé úrovně přibližně vymezují pozice, pro jejichž výkon jsou primárně určeny. Tyto úrovně zároveň odpovídají možnému pracovnímu postupu zaměstnanců. Zároveň platí, že pracovník na vyšší pozici by kromě školení odpovídajících úrovni jeho pozice mel mít také možnost získat dovednosti odpovídající všem školením na úrovních níže. Projektová žádost je předkládána s cílem tento zavedený vzdělávací systém ve firmě stabilizovat a vylepšit.

Program komplexního prohloubení kvalifikace zaměstnanců C & A Moda, s.r.o.

žadatel: C & A Moda, s.r.o.
náklady: 4 498 456 Kč
dotace: 100%

program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Stručný popis projektu: Realizace projektu je potřebná kvůli nutnosti rozšíření a prohloubení znalostí, dovedností a kompetencí příslušníků cílové skupiny, což zvýší jejich uplatnitelnost a taky konkurenceschopnost společnosti. Projekt je tvořen programem obecného vzdělávání, jehož aktivity se zaměřují na rozvoj v různých oblastech:

 • znalost angličtiny
 • práce s výpočetní technikou
 • obchod a prodejní dovednosti
 • manažerské kompetence.

Náplň vzdělávacího programu je dána strategií vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, která ve společnosti tvoří součást uceleného systému řízení HR.

Prohlubování kvalifikace obsluh strojního zařízení

žadatel: Mlékárna Kunín, a.s.
náklady: 7 241 500 Kč
dotace: 35%

program: Operační program Rozvoj lidských zdrojů - Profese

Obsahem projektu je specifické vzdělávání vybraných zaměstnanců Mlékárna Kunín a.s. na obsluhu obalových technologií TetraPak a obsluhu zařízení Gasti. Obě zařízení jsou pro společnost nosná a předpokladem k obsluze těchto zařízení je zajištění odborné kvalifikace obslužného personálu. Cílem projektu je podpora odborného růstu vybraných zaměstnanců společnosti Mlékárna Kunín v profesích, které vyžadují speciální odborné a profesní znalosti a dovednosti, a tím i zvyšování konkurenceschopnosti a přizpůsobivosti s ohledem na měnící se podmínky na trhu.

Rekonstrukce a přístavba přednáškového centra pro zvýšení úrovně odborného vzdělávání

žadatel: Ústav Přístrojové techniky
náklady: 23 062 200 Kč
dotace: 100%

program: Společný regionální operační program

Smyslem projektu je zvýšit kapacitu a úroveň zázemí pro odborné vzdělávání cílových skupin projektu prostřednictvím vytvoření kvalitních bezbariérově přístupných prostor pro pořádání přednášek, seminářů, vědeckých a odborných akcí. V rámci projektu bude na místě dnešní knihovny vybudován bezbariérový přednáškový sál se dvěma konferenčními místnostmi a potřebným zázemím. V návaznosti na to vznikne pod tímto sálem rekonstrukcí stávajících prostor bezbariérová knihovna ústavu.

Štíhlé inovace

žadatel: DTO CZ, s.r.o
náklady: 1 289 021,80 Kč
dotace: 100%

program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Hlavním cílem projektu je prohloubit nabídku dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji prostřednictvím vytvoření nového, vysoce inovativního vzdělávacího programu, který na trhu dosud chybí. Jednat se bude o vzdělávací program s názvem Štíhlé inovace, jehož potřebnost vyplynula jak z dlouhodobých zkušeností předkladatele s prací s cílovou skupinou, tak z kvalitativního průzkumu realizovaného v 11 a 12/2011. Cílová skupina (technologové, vývojáři, konstruktéři, procesní inženýři) bude zapojena do pilotního ověření a průběžné evaluace programu, celkem se bude jednat o 12 osob.

Tréninkový program pracovníků Střediska služeb zákazníkům ve společnosti E.ON Česká republika

žadatel: E.ON Česká republika, a.s.
náklady: 1.474.700 Kč
dotace: 86%

program: Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Hlavním cílem projektu je systematické zvyšování profesních znalostí a dovedností pracovníků Střediska služeb zákazníkům ve společnosti E.ON a tím podpoření konkurenceschopnosti společnosti a ekonomiky v jihomoravském regionu. Cílem je ale také poskytování možnosti zvýšení kvalifikace a odborného růstu pracovníků společnosti a tím zvýšení možnosti pracovníků uplatnění ve společnosti, vedoucí k udržení si zaměstnání a posílení vlastní konkurenceschopnosti před ostatními kandidáty na dané pracovní pozice. Společnost E.ON si je vědoma, že úspěch velkého podniku závisí na profesionálním výkonu každého jedince. Proto věnuje velkou pozornost rozvoji lidských zdrojů. Svým zaměstnancům nabízí příjemné a moderní pracovní prostředí s nejnovějšími technologiemi, možnost neustálého profesionálního růstu, průběžného vzdělávání a zvyšování kvalifikace. Pro zkvalitnění procesu zákaznické orientace v jednotlivých úrovních pracovního zařazení zaměstnanců Střediska služeb zákazníkům byl proto identifikován tréninkový program poskytující ucelený cyklus přednášek, jež mají za cíl zvýšit komunikační dovednosti zaměstnanců.

Vesněnka, denní centrum pro děti od 1 do 5 let

žadatel: Vesněnka, o.p.s.
náklady: 7 182 957 Kč
dotace: 100%

program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Hlavním cílem projektu je pomoci rodičům malých dětí ve věku od 1 do 5 let sladit svůj pracovní a rodinný život. Vesněnka, o.p.s. poskytuje nový typ služby - péči o děti podle požadavků a potřeb rodičů. Vesněnka, denní centrum pro děti od 1 do 5 let, v rámci projektu rozšíří svou otevírací dobu ve všední dny od 7 do 19 hodin, rodiče si budou moci zvolit délku a frekvenci pobytu dětí dle svých potřeb. Díky flexibilitě našich služeb budou moci rodiče (hl. matky po mateřské/rodičovské dovolené) přijmout i zkrácený pracovní úvazek a neztratit tak kontakt se svou profesí. O děti budou pečovat 4 kvalifikovaní výchovně vzdělávací pracovníci/nice - vedoucí na plný pracovní úvazek a tři chůvy.

Vzdělávání zaměstnanců Fondu ohrožených dětí - Klokánek FOD Brno a pobočky FOD Brno

žadatel: FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ
náklady: 1 710 811,20 Kč
dotace: 100 %

program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Cílem projektu je zvýšení kvality sociálních služeb krizové pomoci, poskytovaných žadatelem, což přispěje sociálnímu začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením. Projekt je určen pro zaměstnance brněnské pobočky Fondu ohrožených dětí (FOD) a zařízení Klokánek Brno. Jedná se o pracovníky poskytující sociální služby a řídící pracovníky. Obsah projektu tvoří další vzdělávání těchto zaměstnanců. Tvoří jej aktivity zaměřené na profesní (odborné) vzdělávání pracovníků poskytujících sociální služby, jejich další vzdělávání a dále na vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti managementu a řízení.

Zvýšení znalostí a dovedností pracovníků Pivovaru Černá Hora, a.s.

žadatel: Pivovar Černá Hora, a.s.
náklady: 3 465 760 Kč
dotace: 100%

program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Obsahem projektu je vzdělávací program pro zaměstnance společnosti Pivovar Černá Hora, a.s., kteří jsou cílovou skupinou projektu. Realizace projektu je nezbytná kvůli potřebě rozšíření a prohloubení znalostí, dovedností a kompetencí příslušníků cílové skupiny v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a uplatnitelnosti zaměstnanců.

Projekt bude tvořen programem obecného vzdělávání. Jednotlivé vzdělávací aktivity budou zaměřeny na rozvoj v několika základních oblastech:

 • cizí jazyky
 • práce s IT
 • ekonomika
 • soft skills, manažerské a obchodní dovednosti
 • různorodá problematika provozu.