Přejít do sekce Novinky
Obdélníky

Podpora podnikání

Implementace ICT ve společnosti LINAPLAST - II. Etapa

žadatel: Linaplast, s.r.o.
náklady: 14 500 000 Kč
dotace: 50%
program: OPPI, ICT v podnicích – III výzva – prodloužení

Hlavním cílem předkládaného projektu je prostřednictvím pořízení nového SW a HW kvalitativně zvýšit úroveň společnosti v oblasti vybavení informačními systémy, zlepšit dodavatelsko-odběratelské vztahy žadatele, zvýšit efektivitu firmy a podpořit tak její konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu bude pořízení HW, SW a zařízení nezbytných k realizaci projektu. Nákup nových ICT technologií umožní společnosti Linaplast efektivnější, výkonnější, úspornější a kvalitnější výrobu a dále možnost dodávat své výrobky a služby rychleji a také ve větších zakázkových objemech.

Inovace horizontálního frézovacího a vyvrtávacího stroje

žadatel: ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
náklady: 100 000 000 Kč
dotace: 30%
program: OPPI – Inovace

Předmětem projektu je zavedení inovovaného horizontálního frézovacího a vyvrtávacího stroje ŠKODA KOAXIAL do výroby. Nový frézovací vyvrtávací stroj ŠKODA KOAXIAL dosahuje unikátních parametrů zejména v kompaktnosti frézovací pinoly a možnosti výsuvu pinoly. Realizací projektu bude inovován i samotný výrobní proces.

Inovace rotačního suchoběžného dmychadla pro pískovací systémy a hydraulických rozvaděčů pro centrální mazání

žadatel: Tribotec, spol. s r.o.
náklady: 5 500 000 Kč
dotace: 50%
program: OPPI, Inovace – IV výzva – prodloužení

Cílem projektu je rozšíření stávající výroby společnosti a to o výrobu inovovaného dmychadla, jedné z hlavních komponent pískovacího systému pro kolejová vozidla, a výrobu hydraulických rozvaděčů pro centrální mazání.

Inovace zařízení pro vertikální dopravu v hlubinných dolech

žadatel: SE-MI Technology, a.s.
náklady: 12 000 000 Kč
dotace: 40%
program: OPPI Inovace

Cílem projektu je rozšíření výrobního programu o nové specifické výrobky. Jedná se o výrobu vertikálních dopravních systémů pro hlubinné doly, jejich vybavení (skládá se z lanových úvazků, kolových vedení odpružených, zavěšení spodních vyrovnávacích lan a vyrovnávačů tahu v těžních lanech), strojní vybavení věže a jámy. Realizací projektu dojde také k inovaci procesu vzhledem k nutnosti nového technologického postupu výroby nových zařízení a technologií. Předmětem projektu je pořízení potřebného zařízení pro realizaci projektu (CNC soustruh, manipulační jeřáb, odsávací modul, svářecí zařízení a nezbytné technické zhodnocení výrobní haly).

Nové výrobní prostory společnosti Hamerník s.r.o.

žadatel: Hamerník s.r.o.
náklady: 12 944 128 Kč
dotace: 50%
program: OPPI Nemovitosti

Předmětem projektu je vybudování vhodných výrobních prostor pro společnost Hamerník, s.r.o. Objekt bude využíván jako výrobní a skladovací prostory včetně administrativního zázemí. Výstavbou objektu dojde ke značnému zvýšení efektivnosti jeho využití.

Pořízení strojního a technologického vybavení

žadatel: Z-MODEL spol. s r.o.
náklady: 4 500 000 Kč
dotace: 40%
program: OPPI Rozvoj

Projektový záměr směřuje do oblasti speciální výroby slévárenských modelů a forem ze dřeva. Předmětem projektu je pořízení bezodpadové technologie (nového kompletního automatického zařízení na zpracování odpadu z dřevěného materiálu) a nízkoenergetické lakovny. Cílem projektového záměru je produkovat výrobky ve vyšší kvalitě, významně snížit energetické nároky a celkové výrobní náklady.

Rekonstrukce topného systému

žadatel: MBNS Kovárna, s.r.o.
náklady: 38 337 000 Kč
dotace: 50%
program: OPPI, Program Eko-energie

Předmětem projektu je výměna současného zastaralého topného systému u dvou pecí v současnosti využívaných pro výrobní činnost žadatele za moderní topný systém, který umožní vyšší efektivitu spalování zemního plynu.

Rekonstrukce výrobních hal a administrativních prostor společnosti FILÁK s.r.o.

žadatel: FILÁK s.r.o.
náklady: 31 990 000 Kč
dotace: 50%
program: OPPI Nemovitosti

Předmětem projektu je rekonstrukce dvou objektů v provozním areálu firmy FILÁK s.r.o. Hlavním přínosem projektu je vybudování moderních podnikatelských výrobních prostor včetně administrativního zázemí s cílem rozšířit a modernizovat výrobu a posílit tak konkurenceschopnost a postavení žadatele na trhu. Rekonstrukce výrobních prostor umožní instalaci nových výrobních technologií (kompletní technologie výroby hologramů, instalace plně automatizované linky na výrobu polotovarů zemních vrutů), což žadateli přinese rozšíření spektra produkovaných výrobků a nabízených služeb (např. speciální holografické fólie, holografické prvky pro osvětlovací tělesa).

Školicí středisko společnosti Merci, s.r.o.

žadatel: MERCI, s.r.o.
náklady: 26 404 766 Kč
dotace: 50%
program: Operační program Podnikání a inovace, program Školicí střediska

Předmětem projektu je vybudování školicího střediska formou nástavby administrativní budovy ve vlastnictví žadatele. Projekt vychází z činností firmy dlouhodobě prokazatelně probíhajících, které jsou ovšem právě z prostorových důvodů značně komplikované. Nově vybudované školicí středisko bude tedy sloužit pro účely školení zaměstnanců žadatele tj. společnosti MERCI, s.r.o.  Celková kapacita školicího centra je koncipována na max. 50 účastníků. V rámci vybavení školicího centra budou pořízeny školicí pomůcky i školicí programy, půjde především o HW a SW.

Školicí středisko Tribotec

žadatel: Tribotec, spol. s r.o.
náklady: 6 700 000 Kč
dotace: 50%
program: OPPI, Školicí střediska II

Cílem projektu je vybudování moderního školicího střediska za účelem školení zejména zaměstnanců firmy TRIBOTEC v oblasti dodávek centrálního mazání, centrálních mazacích systémů, mazací techniky, hydrauliky a systémů pískování pro kolejová vozidla. Bude tak vytvořeno kvalitní zázemí pro realizaci, organizaci a řízení vzdělávání, personálních činností a dalších aktivit souvisejících s rozvojem znalostí lidských zdrojů ve společnosti TRIBOTEC, spol. s r.o.

Vývoj terapeutických rekombinantních proteinů

žadatel: BioVendor - Laboratorní medicína a. s.
náklady: 35 043 630 Kč
dotace: 50%
program: OPPI, Potenciál

Předmětem projektu bude vybudování výzkumně vývojového pracoviště schopného vyvíjet nové rekombinantní proteiny a poskytovat je v odpovídající kvalitě a kvantitě pro vývoj nových léčiv. Tohoto cíle bude dosaženo restrukturalizací současného výzkumně vývojového pracoviště, modernizací zařízení a zaměstnáním nových odborných pracovníků.

Úspory elektřiny a tepla využitím zbytkové energie ve spalinách kovářských pecí

žadatel: KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA , s.r.o.
náklady: 18 030 000 Kč
dotace: 30%
program: OPPI Eko-energie, III.výzva

Předmětem projektu je pořízení technologického zařízení na využití odpadního tepla, které vzniká při výrobě výkovků a které je vypouštěno bez dalšího užitku do ovzduší. Jedná se o instalaci zařízení pro výrobu elektřiny pomocí tzv. ORC jednotky (organický Rankinův cyklus). Dále je v rámci zvolených opatření pro využití sekundárního tepla pořizován spalinový výměník.

Modernizace technologie na výrobu čerstvého betonu

žadatel: TRANSBETON, s.r.o.
náklady: 26 958 000 Kč
dotace: 30%
program: OPPI Rozvoj, III.výzva

Cílem předkládaného projektu je zefektivnit a zkvalitnit výrobní proces čerstvého betonu na dvou provozovnách žadatele díky pořízení nové moderní technologie. Nákup nových technologií pro výrobu čerstvého betonu umožní společnosti TRANSBETON s.r.o. efektivnější, výkonnější, úspornější a kvalitnější výrobu čerstvých betonů dle příslušných platných norem a dále možnost dodávat své výrobky a služby na stavby s vysokou mírou náročnosti a odbornosti.

Rekonstrukce výrobní haly TOS KUŘIM

žadatel: TOS KUŘIM – OS, a.s.
náklady: 236 372 618 Kč
dotace: 40%
program: OPPI Nemovitosti, I.výzva

Cílem projektu je rekonstrukce objektů a technologických souborů v areálu TOS KUŘIM – OS,a.s., jejichž stav neumožňoval efektivní využití pro hlavní předmět činnosti společnosti - výrobu obráběcích strojů a obráběcích center.

Inovace výrobního procesu veterinárních vakcín

Žadatel: Bioveta, a.s.
Náklady: 221 505 000 Kč
Dotace:  40 %
Program: OPPI, program – Inovace, Inovační projekt – IV výzva

Hlavním cílem projektu je inovace procesu výroby a kultivace vakcíny proti vzteklině založená na pomnožení vzteklinového viru na tkáňové kultuře připravené submerzní kultivací v průmyslovém fermentoru.  Inovace procesu bude realizována formou zavedení nové technologie výroby inaktivovaných vakcín proti vzteklině pro parenterální aplikaci (Biocan R, Biocan LR, Vandguard R, Biofel PCHR, a dalších) a výroby živé atenuované vakcíny proti vzteklině Lysvulpen.

Vývojové centrum aktivních monitorovacích systémů

Žadatel: CUTTER Systems, spol. s r.o.
Náklady:  11 028 000 Kč
Dotace:  50 %
Program: OPPI, program – Potenciál – III výzva

Hlavním cílem předkládaného projektu je rozšíření stávajících vývojových kapacit společnosti a zvýšení jejího potenciálu pro realizaci výzkumných a vývojových aktivit v oblasti monitorovacích systémů na bázi aktivního RFID. Součástí projektu je rekonstrukce objektu pro účely rozšíření centra vývovoje společnosti, nákup potřebných zařízení, přístrojů a materiálu pro vývojovou činnost a výrobu prototypů, a zajištění odborných vývojových pracovníků.

Pořízení nové výrobní technologie

Žadatel: Linaplast
Náklady:  35 250 000 Kč
Dotace:  30 %
Program: OPPI, program – Rozvoj – III výzva

Hlavním cílem projektu je zefektivnit a dále zkvalitnit výrobky společnosti pomocí nákupu nových moderních technologií. Předmětem projektu bude nákup nejnovějšího, moderního zařízení pro zpracování plastu. Bude vytvořeno nové montážní pracoviště "Schalthebelführung", nové montážní pracoviště pro montáž madla řadicí páky a ruční brzdy, nové zkušební pracoviště a dále budou rozšířeny a modernizovány stávající výrobní pracoviště, pořízen nový automatický skladový systém, zařízení na centrální doplňování materiálů, chladicí zařízení a tepelná clona.

Rekonstrukce nemovitostí společnosti MBNS - International, spol. s r.o.

Žadatel: MBNS International, spol. s r.o.
Náklady: 31 015 203 Kč
Dotace:  50 %
Program: OPPI, program – Nemovitosti, II výzva

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce zanedbaných nemovitostí společnosti MBNS International, spol. s r.o. Současný stavebně technický stav objektů včetně tepelně technických parametrů není vyhovující a neumožňuje efektivní využití. V rámci projektu budou provedeny tyto stavební práce dle jednotlivých stavebních objektů: SO 01 – Stavební úpravy 7. Lodi, SO2 - výstavba  vrátnice a úprava vjezdu, SO - v místě nevyužívané budovy určené k demolici bude vybudováno parkoviště.