Přejít do sekce Novinky
Obdélníky

Regionální rozvoj a cestovní ruch

Rekonstrukce MŠ Pohořelice

Žadatel: Město Pohořelice
Náklady: 18 084 261,- Kč
Dotace: 70%
program: ROP NUTS 2 Jihovýchod

Předmětem předkládaného projektu je rekonstrukce a nástavba stávající budovy mateřské školy v Pohořelicích. Projekt se bude týkat nejen vybudování 3 nových tříd, ale proběhne i rekonstrukce školní kuchyně, která je v současné době v naprosto nevyhovujícím technickém stavu. Součástí každé nové třídy pak bude i přípravna jídel. Kapacita mateřské školy se zvýší o 56 dětí. Nedílnou součástí projektu je také vnitřní vybavení nových tříd. V rámci projektu bude pořízeno nejen základní nábytkové vybavení tříd, ale i nové hrací prvky a vybavení pro vzdělávání dětí (např. interaktivní tabule s příslušenstvím). Vzhledem k navýšení kapacity mateřské školy je nezbytné také upravit a rozšířit možnosti pro venkovní výuku. V rámci projektu bude tedy pořízeno nové venkovní vybavení (hrací prvky), které bude umístěno ve stávající zahradě mateřské školy.

Modernizace odborných učeben Základní školy Rájec-Jestřebí

Žadatel: Základní a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko
Náklady: 2 821 755,- Kč
Dotace: 85%
program: ROP NUTS 2 Jihovýchod

Předmětem projektu je kompletní modernizace a nové vybavení vybraných odborných učeben základní školy Rájec-Jestřebí. Jedná se o modernizaci školní dílny, učeben fyziky a výtvarné výchovy, k níž náleží i keramická dílna a zřízení zcela nové počítačové učebny. Součástí projektu je také částečná obměna zařízení školní tělocvičny. Učebny jsou již zastaralé, jejich vybavení je z velké části původní z roku 1963. Z hlediska současných požadavků a technických možností je tedy modernizace učeben nezbytná a povede k výraznému zlepšení kvality výuky.

Zpřístupnění Předzámčí v Jevišovicích

Žadatel: Město Jevišovice
Náklady: 25 389 735,00,- Kč
Dotace: 85%
program: ROP NUTS 2 Jihovýchod

Předmětem projektu je rekonstrukce, zpřístupnění a turistické využití chátrajícího a dlouhodobě nevyužívaného historicky velmi cenného objektu Předzámčí Starého zámku v Jevišovicích. Tento architektonicky cenný objekt bude spolu s přilehlým nádvořím předzámčí a zahradním parterem obehnaným ohradní zdí zrenovován při plném respektování a zachování dochovaných hodnotných historických konstrukcí.  Ve zrekonstruovaném objektu předzámčí budou instalovány expozice, jejichž základ bude zaměřený na významné historické osobnosti a témata úzce svázaná s Jevišovicemi (Jevišovicko v pravěku, Jevišovicko a rod Kunštátů, Jevišovicko a Raduit de Souches, nejstarší přehrada ve střední Evropě). Tyto hlavní expozice budou doplněny představením fauny a flóry a zevrubnou historií Jevišovicka od pravěku až po dnešní dny.

Zámek Ratměřice - vybudování ubytovacího a kongresového centra

Žadatel: Aterra, s.r.o.
Náklady: 78 076 600,- Kč
Dotace: 55%
program: ROP NUTS 2 Střední Čechy

Projekt je zaměřen na rekonstrukci bývalého hospodářského objektu a zámku v Ratměřicích, které jsou spolu s přilehlým zámeckým parkem kulturní památkou a turistickou atraktivitou regionu. Objekty nejsou v současné době nijak využívány a chátrají. Realizace projektu tak přispěje k záchraně a znouvuvyužití kulturní památky, která je i přes svůj současný nevyhovující stav turisty hojně navštěvována. Dojde k rozšíření infrastruktury a služeb pro cestovní ruch v turisticky významném regionu Středočeského kraje - v Kraji blanických rytířů.

Projekt je určen pro širokou cílovou skupinu, kterou tvoří jednodenní i vícedenní návštěvníci zámku a veřejnost. Budou poskytovány následující služby: ubytování, restaurace, konferenční prostory, obřadní/koncertní síň, wellness, fitness, půjčovna/úschovna kol a další sportovní/společenské aktivity, galerie, výstavní expozice, vinný sklep a další související služby.

Regenerace panelového sídliště ve Varnsdorfu

žadatel: Město Vanrsdorf
náklady: 7 300 000 Kč
dotace: 55%
program: MMR - Podpora regenerace panelových sídlišť

Předmětem projektu je regenerace panelového sídliště ve městě Varnsdorf. Součástí projektu je vybudování 2 nových dětských hřišť včetně oplocení, vybudování parkoviště 73 + 4, zřízení veřejného osvětlení, provedena výstavba a rekonstrukce chodníků, parkové úpravy a osazení městského mobiliáře. Cílem projektu je udržení sídliště v co nejlepším stavu a postupná regenerace těchto ploch tak, aby jejich vzhled a doprovodné vybavení (mobiliář, klidové zóny, dětská hřiště, chodníky apod.) odpovídaly požadavkům jeho obyvatel.

Rekonstrukce Domu kultury ve Zdounkách

žadatel: Obec Zdounky
náklady: 23 179 599 Kč
dotace: 90%
program: Regionální operační program Střední Morava

Předmětem projektu je komplexní rekonstrukce Domu kultury ve Zdounkách. Objekt Domu kultury byl postaven v roce 1974, čemuž odpovídá jeho současný stav. Právě špatný technický stav a nevyhovující úprava sálu jsou příčinou minimálního využívání tohoto kulturního zařízení. Hlavní částí rekonstrukce je přestavba sálu, kde bude odstraněno stupňovité hlediště a upraveno jeviště, dojde k propojení s přísálím, bude rozšířena stávající knihovna, rekonstruovány dvě klubovny, vybudováno bezbariérové sociální zařízení, dvě šatny pro účinkující a dojde k nezbytnému statickému zajištění, sanaci a zateplení objektu. Zejména úpravou sálu dojde ke zvýšení potenciálu Domu kultury a tím i k nárůstu počtu kulturních akcí zde pořádaných. Rekonstruovaný objekt bude využívat široká veřejnost pro uspokojování svých kulturních, společenských, volnočasových a vzdělávacích potřeb, prostory budou rovněž využívat místní zájmové spolky a vzdělávací zařízení.

Mezinárodní projekt na stavbu koncertních varhan

žadatel: NF Campianus
náklady: 34 124 600 Kč
dotace: 67,4%
program: Regionální operační program Jihovýchod

Cílem předkládaného projektu je výstavba nových koncertních varhan v kostele Nanebevzetí P.Marie v Brně. Realizace projektu představuje zhodnocení stávající kulturní památky a přispívá k zachování kulturního dědictví. Nové koncertní varhany budou sloužit především jako nástroj v rámci varhanních koncertů, v orchestru při provádění figurální hudby, nahrávání varhanní a jiné hudební literatury, jako doprovodný nástroj sólistů, budou zde probíhat i koncerty absolventů varhanních tříd Konzervatoře Brno, JAMU a ZUŠ, varhany budou také využity při koncertech v rámci varhanních matiné, soutěží, přehlídek a Brněnského varhanního festivalu. Nové varhany budou sloužit i doprovodu bohoslužeb.

Lechnýřovna - nová atraktivita cestovního ruchu – expozice loutkářství a kulturní historie v Rakovníku

žadatel: Město Rakovník
náklady: 8 709 500,- Kč
dotace: 80%
program: Regionální operační program Střední Čechy

Předmětem předkládaného projektu je úprava objektu "Lechnýřovna", Rakovník, ul. V Hradbách čp. 185, jež je posledním dokladem roubeného domu typu lidové architektury v historickém jádru města. Dům bude po rekonstrukci sloužit pro umístění expozic souboru loutek, pro stálé expozice o dějinách objektu a pro dočasné expozice zaměřené na kulturní historii regionu a památkovou péči. V objektu budou rovněž probíhat interaktivní akce související s umístěním těchto expozic a zaměřené na návštěvníky objektu - workshopy, živá představení, jarmarky aj.

Regenerace památkové zóny, městského parteru ulic - Vysoká, V Brance, Grillova, U Hluboké studny

žadatel: Město Rakovník
náklady: 26 017 900,- Kč
dotace: 80%
program: Regionální operační program Střední Čechy

Projekt řeší regeneraci území bývalého Židovského ghetta s původní historickou zástavbou. Jedná se o severní část Městské památkové zóny města Rakovník. Předmětem stavby je regenerace městského parteru ulic Vysoká, V Brance, Grillova a U Hluboké studny, jejichž současný stav neodpovídá představám o historické části města. Dojde k položení nových povrchů a v rámci výstavby i k výměně stávajících inženýrských sítí - kanalizace a vodovodu, které v současnosti nevyhovují potřebám obyvatel této části města. V rámci projektu budou instalovány prvky městského mobiliáře - lavičky a odpadkové koše. Vzniknou tak nová, vhodná místa pro posezení, odpočinek a relaxaci.

Hotel Sladovna

žadatel: Pivovar Černá Hora, a.s.
náklady: 104 978 000 Kč
dotace: 47.6%
program: ROP NUTS 2 Jihovýchod

Předmětem projektu je rekonstrukce historického objektu sladovny Pivovaru Černá Hora na komplexně vybavený kongresový hotel s relaxační a zábavní částí. Realizací projektu vznikne hotel ve standardu **** - ***** s kapacitou 87 lůžek doplněným o restauraci, víceúčelový kongresový sál s kapacitou 160 míst, víceúčelový sál pro kulturní a zábavné využití, interaktivní muzeum pivovarnictví s názornou expozicí historie i současnosti výroby piva a relaxační centrum zahrnující wellness - saunový svět, unikátní pivní lázně a relaxační prostory. Projekt je ve více směrech jedinečný. Jedná se zejména o jeho přímou vazbu na nejstarší pivovar na Moravě a o instalaci originálních pivních lázní v rámci relaxačního centra. Projekt navazuje na již realizované aktivity společnosti v rámci výstavby Centra Sladovna, Pivovarského penzionu a dalších ubytovacích a sportovně rekreačních zařízení v širším regionu a významně rozšíří nabídku možností pro formy aktivního trávení volného času obyvatel i návštěvníků celého regionu.

G-centrum, Mikulov

žadatel: Město Mikulov
náklady: 42 617 815 Kč
dotace: 70%
program: ROP NUTS 2 Jihovýchod

Předmětem projektu je rekonstrukce nevyužívaného objektu bývalých kasáren pohraniční stráže, při níž budou provedeny stavební úpravy za účelem vybudování domova pro seniory, denního stacionáře a domu s pečovatelskou službou. V rámci poskytování sociálních služeb bude projektem zajištěno rozšíření možností bydlení a služeb pro seniory v Mikulově a jeho okolí.

Kompletní digitalizace RDG oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o.

žadatel: Nemocnice Boskovice s.r.o.
náklady: 48 050 322 Kč
dotace: 70 %
program: ROP NUTS 2 Jihovýchod

Předmětem projektu je kompletní digitalizace přístrojového vybavení RDG oddělení nemocnice Boskovice, tzn. digitalizace přístrojového vybavení a zapojení digitalizovaného přístrojového vybavení do systému PACS, který umožňuje digitální zpracování snímků a jejich následnou archivaci. Předkládaný projekt je zaměřen na dvě oblasti: pořízení přístrojového vybavení v systému přímé a nepřímé digitalizace a související stavební úpravy RDG oddělení.

Posílení image regionu Jižní Morava a rozvoj informovanosti

žadatel: Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava (CCR JM)
náklady: 10 749 350 Kč
dotace: 92.5%
program: ROP NUTS 2 Jihovýchod

Předmětem projektu je realizace komplexní nabídky turistického regionu Jižní Morava a její prezentace domácím a zahraničním návštěvníkům a odborným subjektům pod jednotnou značkou regionu. Nabídka bude rozšířena o další turistické produkty ve formě propagačních informačních materiálů, v tištěné a elektronické verzi, bude zpracována i formou multimediální prezentace. Komplexní propagační a informační kampaň pod jednotnou značkou zvýší informovanost regionu a posílí jeho image.

Lyžařský areál Červená Voda - Buková hora

žadatel: SKIPARK ČERVENÁ VODA s.r.o.
náklady: 238 221 011 Kč
dotace: 14.8%
program: ROP NUTS 2 Severovýchod

Předmětem projektu je vybudování nového komplexně vybaveného Lyžařského areálu Červená Voda - Buková hora. Základem lyžařského areálu bude 1 640 m dlouhá lanová dráha a 1 950 metrů dlouhá sjezdová trať s převýšením téměř 400 metrů, která bude technicky zasněžována. V prostoru dolní stanice lanové dráhy a dojezdu sjezdové trati budou mít návštěvníci areálu k dispozici základní spektrum služeb (integrovaná půjčovna/úschovna/skiservis), Součástí areálu bude parkoviště, v rámci projektu dojde rovněž k rozšíření a úpravě přístupové komunikace. Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivity území Králické kotliny pro tuzemské i zahraniční návštěvníky, rozšíření nabídky sportovního vyžití především v oblasti zimních sportů, pro které má vhodné podmínky. Obsahem projektu je realizace stavebních prací a dodávka technologie lanové dráhy za účelem vybudování moderního lyžařského střediska.

Přestavba a dobudování lázeňského centra Agricola

žadatel: Léčebné lázně Jáchymov a.s.
náklady: 83 164 105 Kč
dotace: 40 %
program: ROP NUTS 2 Severozápad

Předmětem projektu byla přístavba bazénového komplexu ke stávajícímu objektu Lázeňského centra Agricola v Jáchymově, jeho vnitřní a částečně exteriérová přestavba a vytvoření nového parkoviště pro návštěvníky spolu s parkovými úpravami okolní zeleně. Vnitřní přestavba stávajícího objektu spočívala zejména ve vytvoření zázemí bazénů, zbudování komplexu saun, rehabilitačního bazénku, přípravě vestavby kavárny do prostoru dvorního atria, rozšíření prostor pro poskytování moderních léčebných i relaxačních procedur. Tato rozsáhlá přestavba byla závěrečnou třetí fází již započaté postupné přeměny bývalé Lázeňské budovy na moderní lázeňské centrum.

Chráněné bydlení Šanov

žadatel: Zámek Břežany, příspěvková organizace
náklady: 6 898 764 Kč
dotace: 92.5%
program: ROP NUTS 2 Jihovýchod

Předmětem projektu je vybudování objektů, sloužících k poskytování služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením. V rámci projektu bude zakoupen vhodný pozemek, na němž budou postaveny dva nové objekty určené k ubytování a jeden hospodářský objekt. Objekty budou vybaveny potřebným zařízením a nábytkem. Chráněné bydlení je moderním typem sociální služby, jejímž cílem je umožnit cílové skupině prožít samostatný a plnohodnotný život, který se co nejvíce podobá životu lidí bez postižení. Služba bude v zařízení poskytována celkem devíti uživatelům, kterým budou k dispozici asistenti.

Wellness Kuřim - rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi

žadatel: Město Kuřim
náklady: 168 657 356,00 Kč
dotace: 40 %
program: ROP NUTS 2 Jihovýchod

Předmětem projektu je rekonstrukce a dostavba stávajícího krytého bazénu v Kuřimi, čímž dojde k vytvoření moderního multifunkčního zařízení pro sport a aktivní trávení volného času. Realizací projektu dojde ke zlepšení stavu a vybavenosti infrastruktury města pro sport a volný čas a rozšíření nabízených služeb. Vznikne tak areál s bazény a hydromasážemi, ale také s širokou nabídkou navazujících služeb - parní komora, masáže, solárium, kardio-zóna a posilovna apod. Rekonstrukce a dostavba je nezbytná, neboť krytý bazén je již v havarijním stavu, neodpovídá současným požadavkům na taková zařízení a není vybaven pro poskytování služeb, které jsou návštěvníky očekávány. Projekt je určen pro nejširší veřejnost, především však pro obyvatele města Kuřim, obyvatele správního obvodu obce, obyvatele města Brna a jeho aglomerace, obyvatele regionu a návštěvníky města.

Modernizace, rekonstrukce a zvýšení standardu služeb Spa Resortu Sanssouci

žadatel: Imperial Karlovy Vary a.s.
náklady: 170 352 180,00 Kč
dotace: 40 %
program: ROP NUTS 2 Severozápad

Předmětem projektu byla rekonstrukce a modernizace bývalé budovy Švýcarského dvora, jakožto poslední etapy budování Spa Resortu Sanssouci. Po dokončení projektu budova Švýcarského dvoru tvoří součást Spa Resortu Sanssouci, přičemž ve svých prostorách nabízí ubytování, stravování a některé lázeňské procedury a navazující služby v kvalitě hotelu****. Obchodní značka "Švýcarský dvůr" přestala být užívána a služby jsou nadále nabízeny pod obchodní značkou Spa Resort Sanssouci. V rámci realizace projektu došlo k rozšíření vstupní haly hotelu, vybudování odpočinkové zóny, dětského koutku (s baby-sittingem), modernizaci a vybudování nových restaurací. Podstatnou částí projektu byla rekonstrukce a modernizace pokojů, včetně jejich vnitřního vybavení (změna struktury a počtu jednotlivých kategorií pokojů). Bývalá knihovna byla stavebně připravena pro kongresovou místnost, pro semináře a přednášky.

Městské golfové hřiště Brno Jinačovice

žadatel: GOLF BRNO, a.s.
náklady: 175 101 776 Kč
dotace: 41,51%
program: Společný regionální operační program

Realizací projektu došlo k vybudování sportovně rekreačního areálu nadregionálního významu v klidové rekreační zóně umístěné v těsném zázemí krajského města Brna. Základ areálu tvoří druhé 18 jamkové normované golfové hřiště v Jihomoravském kraji, doplněné o tréninkové golfové plochy, ubytovací zařízení kategorie hotel garni first class s kapacitou 100 lůžek a restauraci s kapacitou 60 míst u stolu. Součástí projektu je také výstavba objektu technického zázemí areálu, zřízení přípojek inženýrských sítí, komunikačního napojení a úprava přilehlých ploch.

Benediktinské opatství Rajhrad, Památník písemnictví na Moravě, Rekonstrukce II NP - severní křídlo

žadatel: Benediktinské Opatství Rajhrad
náklady: 10 498 000 Kč
dotace: 80%
program: Finanční mechanismy EHP/Norsko

Předmětem projektu je rekonstrukce 1.NP - historického schodiště do 2.NP a celé 2.NP severního křídla benediktinského kláštera v Rajhradě, který je významnou nemovitou kulturní památkou. Rekonstruované prostory se stanou součástí od července 2005 již provozovaného Památníku písemnictví na Moravě, což umožní završení výstavby památníku jako celku. Nově rekonstruovaná část kláštera bude využita jako výstavní prostory, z části pro umístění II. části stálé expozice zaměřené na 9.-18. století a z části pro temporární výstavy, přednášky, autorská čtení a další. Nelze opomenout také fakt, že rekonstrukcí 2.NP severního křídla dojde také ke zpřístupnění této části nemovité kulturní památky pro veřejnost.