Přejít do sekce Novinky
Obdélníky

Životní prostředí

Střední Pomoraví

žadatel: Vodovody a kanalizace Hodonín a.s.
náklady: 686 118 300 Kč
dotace: 74%
program: Program Ministerstva životního prostředí ČR

Projekt řeší problematiku čištění odpadních vod deseti obcí a měst ležících ve střední části toku řeky Moravy. Realizace těchto projektů předpokládá rekonstrukci 3 stávajících středně velkých ČOV a 2 malých stávajících ČOV. Součástí řešení odkanalizování oblasti je dále kompletace, doplnění, č. rekonstrukce nového kanalizačního systému.

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy

žadatel: Vodohospodářská zařízení Šumperk
náklady: 640 934 000 Kč
dotace: 75%
program: Program Ministerstva životního prostředí ČR

Projekt řeší odkanalizování ucelených aglomerací, komplexní rekonstrukci ČOV ve Starém Městě, nakládání s kalem na ČOV Šumperk a vybudování nové ČOV Bludov.

Optimalizace odpadového hospodářství mikroregionu Kloboucko

žadatel: Město Klobouky u Brna
náklady: 6 067 000 Kč
dotace: 90 %
program: SAPARD

Hlavním cílem projektu je vybudování moderního střediska ukládání odpadů a vytvoření technických, institucionálních a kapacitních podmínek pro komplexní vyřešení problému ukládání, třídění a využití komunálního odpadu vzniklého na území mikroregionu.

ČOV a kanalizace - Drásov, Malhostovice

žadatel: ČOV Drásov – Malhostovice dobrovolný svazek obcí
náklady: 201 379 460 Kč
dotace: 71 %
program: Operační program životní prostředí

V rámci projektu je navrženo vybudování ČOV a oddílné kanalizace v obcích Drásov a Malhostovice (gravitace i výtlak) a odvedení odpadních vod z těchto obcí na nově navrženou ČOV, která je dimenzována na 3 350 ekvivalentních obyvatel. Celková délka kanalizace je 15 822 m.

Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením

žadatel: DIAMO, státní podnik
náklady: 15 970 296 Kč
dotace: 90 %
program: Operační program životní prostředí

V rámci projektu bude provedena analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením, a to odvalů Ema, Hedvika a Heřmanice. Tyto odvaly jsou ve správě státního podniku DIAMO, odštěpný závod Odra a nacházejí se ve městech Ostrava a Petřvald. Cílem projektu je ověření rizikovosti vytipovaných lokalit starých ekologických zátěží a zvýšení počtu inventarizovaných kontaminovaných míst. Na základě výsledků terénních a laboratorních prací bude provedeno vyhodnocení rozsahu kontaminace a podrobně bude zhodnocen stav kontaminace dané lokality srovnáním s platnými limitními hodnotami dotčené legislativy. Z výsledků prací a analýz bude konstruována mapa kontaminace horninového prostředí, podzemních a povrchových vod a ovzduší jako podklad pro hodnocení šíření znečištění.

Odstranění znečištění říčních sedimentů v rámci těžby naplavenin a následné revitalizace toku řeky Bíliny - průzkum a analýza rizik

žadatel: Povodí Ohře, státní podnik
náklady: 2 596 364 Kč
dotace: 2 336 727 Kč
program: Operační program Životní prostředí

Záměrem projektu je provést předsanační doprůzkum a zpracovat analýzu rizik na části řeky Bíliny. Zájmovým územím je úsek od ř.km 46,54 (jez v Chánově) po ř.km 56,06 (jez v Jiřetíně). Řeka Bílina protéká na většině svého toku v tomto úseku územím buď přímo průmyslově využívaným, nebo po okraji průmyslových areálů. Povodí Ohře (žadatel) již v dotčeném úseku provedlo předběžný průzkum. V rámci průzkumných prací bude v zájmovém úseku odebráno 100 vzorků říčního sedimentu. Vzorkovány budou rovněž všechny významné přítoky řeky. Celkem bude odebráno 118 vzorků. Základním výstupem analýzy rizik bude zejména hodnocení zdravotních rizik, návrh nápravných opatření, odhad finančních nákladů a časové náročnosti doporučených variant.

Bioplynová stanice ve Vyškově

žadatel: REBIOS, spol. s r.o.
náklady: 150 712 228,- Kč
dotace: 33 %
program: Operační program životní prostředí

Cílem projektu byla výstavba bioplynové stanice pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v regionu okresu Vyškov. Záměrem projektu bylo řešit nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (BRO) v regionu okresu Vyškov takovým způsobem, aby byly naplněny legislativní požadavky na nakládání s těmito odpady jako je především povinnost omezovat ukládání biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) na skládky. Návrh bioplynové stanice bude reflexovat i připravované legislativní změny a trendy nakládání s tímto odpadem v EU.

Zateplení SOŠ a SOU Blansko

žadatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Blansko Bezručova 33
náklady: 28 021 267 Kč
dotace: 15 235 510 Kč
program: Operační program životní prostředí

Projekt Zateplení SOŠ a SOU Blanskou řeší zateplení obvodového pláště budovy školy včetně střechy, výměny oken, prosklených stěn a dveří. Součástí projektu je také instalace solárního systému pro ohřev teplé vody.

Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko

žadatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
náklady: 572 692 409 Kč
dotace: 366 564 220 Kč
program: Operační program životní prostředí

V rámci projektu bude zrekonstruována úpravna vody Mostiště, která je významným zdrojem pitné vody pro Skupinový vodovod Žďársko. Důvodem rekonstrukce je nedostatečný výkon úpravny a rovněž technický stav technologického zařízení. Navržena je komplexní rekonstrukce celé technologické linky úpravny vody a stavební rekonstrukce dotčených objektů úpravny vody. Navržena je tak celková obnova zařízení úpravny vody po stránce stavební, strojní, silnoproudé a slaboproudé. Navržena je nezbytná dostavba nových objektů pro nově zřizované provozy či provozy přemisťované ze stávajících objektů. Rozsah nových objektů byl minimalizován na rozšíření akumulace upravené vody s armaturní komorou, do které bude nově umístěna čerpací stanice upravené vody (Vídeň).

Revitalizace parku Malinová – Chrpová v MČ Praha 10

žadatel: Městská část Praha 10
náklady: 84 526 623 Kč
dotace: 92,5 %
program: Operační program Praha – Konkurenceschopnost

Předmětem projektu je vytvoření moderní odpočinkové zóny v městské části Praha 10. Konkrétně se jedná o rekonstrukci komunikací, výstavbu drobné architektury a vodních prvků (Salla Terena, obří duna písku se skluzavkami, obří síťový program, bludiště, informační tabule, pítka, studna), vybavení mobiliářem (lavičky a odpadkové koše) a sadovnické úpravy (bosket, hájky, terénní vlna).

Projekt obnovy silničního stromořadí silnice II/408 Suchohrdly - Hodonice - Dyjákovice – Hevlín

žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
náklady: 4 283 648 Kč
dotace: 3 844 752 Kč
program: Operační program životní prostředí

Předmětem projektu jsou sadové úpravy - výsadby silničního stromořadí. Bude se jednat o odstranění nevhodných a nezdravých dřevin, regeneraci a zmlazení částečně poškozených dřevin a novou výsadbu. V celém řešeném úseku se jedná o původně pravidelná stromořadí ovocných stromů. V jednotlivých úsecích se střídají ovocné stromy s převahou švestky domácí. Většinou byly stromy situovány za příkopovou hranu nebo v pruhu příkopové hrany.

Modernizace odsávání lakovny Šmeral Brno, a.s.

žadatel: Šmeral Brno a. s.
náklady: 1 579 468 Kč
dotace: 1 184 600 Kč
program: Operační program Životní prostředí

Předmětem projektu je výměna a zvýšení kapacity odsávání prostoru lakovny, kde se nanášejí kapalné nátěrové hmoty. Stávající technologie bude nahrazena novým technologickým zařízením, které bude využívat stávající kanály v podlaze lakovny, které budou zakryty novými ocelovými rošty a vybaveny novým dvoustupňovým filtračním systémem. Odsávací zařízení bude doplněno odsávacími stěnami. Cílem projektu je snížení tuhých a plynných emisí při provozu lakovny. Jde o hlavní zdroje emisí při nanášení kapalných nátěrových hmot, filtrování tuhých znečišťujících látek novým filtračním systémem a zachycení těkavých organických látek pomocí odsávacího systému.

Sanace sesuvů v Moravské Nové Vsi

žadatel: Městys Moravská Nová Ves
náklady: 5 413 438 Kč
dotace: 4 872 093 Kč
program: Operační program životní prostředí

Projekt řeší svahovou deformaci v lokalitě Na Kopci v Moravské Nové Vsi. Odborné obhlídky dotčeného území prokázaly výrazné zhoršení situace v lokalitě za poslední 3 roky, proto bylo toto území zahrnuto do kategorie „vysoce rizikové". Řešením této situace je zajištění nestabilního svahu v lokalitě Na Kopci v Moravské Nové Vsi, které bude provedeno v rozsahu výstavby 50 m dlouhé opěrné stěny, přeložky vodovodu, který zasahuje do konstrukce opěrné zdi, a vybudování povrchových odvodňovacích prvků, dešťové kanalizace.

Revitalizace sadu v Kratochvilce

žadatel: Obec Kratochvilka
náklady: 673 965 Kč
dotace: 90%
program: Operační programu životní prostředí

Obsahem projektu byla obnova více jak 70 let starého sadu v obci Kratochvilka. Jedná se o registrovaný významný krajinný prvek. Většina stromů byla přestárlých a bez produkční funkce. Projekt navrhoval pokácení 81 ks stromů, které tvořily nálety (především akáty) a přestárlí jedinci (švestky, třešně). Ponechané stromy (45) byly ošetřeny zdravotním řezem. Následně bylo vysázeno 72 ovocných a 20 neovocných stromů. Sad bude dále využíván k rekreačním účelům.

Kanalizace Hajany

žadatel: Obec Hajany
náklady: 43 009 456 Kč
dotace: 78%
program: Operační programu životní prostředí

Projekt navrhuje vybudování splaškových kanalizačních stok oddílné kanalizační soustavy obce Hajany. Součástí stavby je výstavba ČOV. Účelem stavby je sjednotit odvádění a likvidaci odpadních vod z obce. Projekt řeší výstavbu celkem 2 989,69 m splaškových kanalizačních stok (včetně veřejných částí domovních přípojek) a mechanicko-biologické ČOV s celkovou kapacitou 650 ekvivalentních obyvatel.