Projektové a dotační poradenství

Originální a neotřelá idea je výhrou! Zároveň ale také počátkem dlouhé cesty, na kterou je třeba se řádně připravit. Počátečním definováním projektu a vyhledáním dotačního titulu se kola teprve roztáčejí. Pak je třeba zařadit správnou rychlost při zpracování projektové žádosti, včetně příloh, vybrat správně zatáčky v administraci, rychle se zorientovat v serpentinách zadávacího řízení a neopomenout monitorovat realizaci projektu až po podání závěrečné zprávy a vyúčtování. Náročné cestování je vždy mnohem snadnější a příjemnější s partnerem. Jakožto zasloužilí cestovatelé vás neochvějně provedeme kompletním itinerářem a zajistíme vše potřebné pro plynulou jízdu.

Certifikovaní specialisté

Ve vědění je síla, a proto považujeme vysokou úroveň znalostí našich zaměstnanců za klíčovou. Certifikované školení v oblasti mezinárodně uznávané metodiky projektového řízení PRINCE2 náš tým absolvoval v roce 2016. Díky němu poskytujeme komplexní služby na kvalitativní úrovni mezinárodního standardu.

Komplexní zpracování žádosti o dotaci

 • Formulace projektového záměru ve shodě s cíli dotačního programu, zpracování žádosti o dotace
 • Zpracování rozpočtu a harmonogramu projektu
 • Zpracování povinných příloh (studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů, podnikatelský záměr apod.)
 • Zpracování specializovaných příloh (posouzení vlivu na životní prostředí, energetický audit, zpracování projektové dokumentace apod.)

Realizační management

 • Komunikace s poskytovatelem dotace, případně dalšími dotčenými subjekty (externí administrátor, zprostředkující subjekt, úřad práce apod.)
 • Řízení projektu jako celku
 • Zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platby, včetně monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu, jsou-li vyžadovány
 • Dohled nad dodržováním pravidel publicity
 • Vedení projektové dokumentace (kompletace zpracovávaných materiálů pro archivaci)

Příprava na kontroly projektů

 • Zjištění stavu realizace projektu v souladu s podepsanými podmínkami pro poskytnutí dotace
 • Kontrola způsobilosti výdajů projektu
 • Kontrola splnění pravidel v souladu s podmínkami poskytnutí dotace – dodržování pravidel pro publicitu, vedení účetnictví, zadávací řízení apod.
 • Kontrola změn projektu a správnost oznamování změn implementační agentuře
 • Kontrola dalších povinností v souladu s podmínkami poskytnutí dotace
 • Dohled nad dodržováním pravidel publicity
 • Vedení projektové dokumentace (kompletace zpracovávaných materiálů pro archivaci)

Studie, analýzy, expertní posudky, strategické dokumenty

 • Rozvojové studie municipalit či organizace
 • Studie financování projektů ze zdrojů EU, národních a nadnárodních finančních institucí
 • Studie proveditelnosti
 • Analýzy vícezdrojového financování
 • Tvorby finančních modelů projektů
 • Ekonomické analýzy projektů
 • Marketingové strategie
 • Strategické rozvojové plány
 • Podnikatelské záměry

Sjednejte si nezávaznou konzultaci v Brně

Potřebujete posoudit váš projektový záměr? Hledáte možnosti financování? Jsme zde pro vás.