Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004666
Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, a.s.
Termín realizace: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2019

Společnost Eurovision, a.s. realizuje projekt zaměřený na zvyšování kvalifikačních předpokladů a obecných znalostí zaměstnanců ve vazbě na strategické cíle společnosti. Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele. Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti zaměstnaní na pracovní smlouvu nebo DPČ a vedoucí pracovníci, kteří mají uzavřenou smlouvu o výkonu funkce. Obsah vzdělávání byl zvolen na základě provedené analýzy vzdělávacích potřeb.
V rámci projektu bude proškoleno 20 zaměstnanců z toho 3 zaměstnanci ve věku 54+. Projektové aktivity jsou zaměřeny na jejich další profesní rozvoj.
Více informací na www.esfcr.cz.