Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením

V rámci projektu bude provedena analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením, a to odvalů Ema, Hedvika a Heřmanice. Tyto odvaly jsou ve správě státního podniku DIAMO, odštěpný závod Odra a nacházejí se ve městech Ostrava a Petřvald. Cílem projektu je ověření rizikovosti vytipovaných lokalit starých ekologických zátěží a zvýšení počtu inventarizovaných kontaminovaných míst. Na základě výsledků terénních a laboratorních prací bude provedeno vyhodnocení rozsahu kontaminace a podrobně bude zhodnocen stav kontaminace dané lokality srovnáním s platnými limitními hodnotami dotčené legislativy. Z výsledků prací a analýz bude konstruována mapa kontaminace horninového prostředí, podzemních a povrchových vod a ovzduší jako podklad pro hodnocení šíření znečištění.