Kanalizace Hajany

Projekt navrhuje vybudování splaškových kanalizačních stok oddílné kanalizační soustavy obce Hajany. Součástí stavby je výstavba ČOV. Účelem stavby je sjednotit odvádění a likvidaci odpadních vod z obce. Projekt řeší výstavbu celkem 2 989,69 m splaškových kanalizačních stok (včetně veřejných částí domovních přípojek) a mechanicko-biologické ČOV s celkovou kapacitou 650 ekvivalentních obyvatel.