lesopark

Založení lesoparku v Syrovicích

Žadatel: Obec Syrovice
Náklady (způsobilé výdaje): 1 044 738,00 Kč
Dotace: 75 %
Program: Operační program Životní prostředí (OPŽP)
Popis: Předmětem projektu je rozsáhlá výsadba zeleně v katastrálním území Syrovice, díky níž dojde k přeměně ekologicky chudé lokality na biologicky rozmanitý park, který bude sloužit jako habitat pro živočichy a nesporný bude také jeho přínos z hlediska estetické, rekreační a výchovné funkce. Druhová skladba dřevin domácího původu bude pestrá, aby nabídla zdroj poznání našich dřevin, zejména dětem školního věku. Park bude na jižním konci navazovat na vodní nádrž. Přiblížení těchto dvou biotopů také přispěje ke zvýšení ekologické stability dané lokality