Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko

V rámci projektu bude zrekonstruována úpravna vody Mostiště, která je významným zdrojem pitné vody pro Skupinový vodovod Žďársko. Důvodem rekonstrukce je nedostatečný výkon úpravny a rovněž technický stav technologického zařízení. Navržena je komplexní rekonstrukce celé technologické linky úpravny vody a stavební rekonstrukce dotčených objektů úpravny vody. Navržena je tak celková obnova zařízení úpravny vody po stránce stavební, strojní, silnoproudé a slaboproudé. Navržena je nezbytná dostavba nových objektů pro nově zřizované provozy či provozy přemisťované ze stávajících objektů. Rozsah nových objektů byl minimalizován na rozšíření akumulace upravené vody s armaturní komorou, do které bude nově umístěna čerpací stanice upravené vody (Vídeň).