bilina

Odstranění znečištění říčních sedimentů v rámci těžby naplavenin a následné revitalizace toku řeky Bíliny – průzkum a analýza rizik

Záměrem projektu je provést předsanační doprůzkum a zpracovat analýzu rizik na části řeky Bíliny. Zájmovým územím je úsek od ř.km 46,54 (jez v Chánově) po ř.km 56,06 (jez v Jiřetíně). Řeka Bílina protéká na většině svého toku v tomto úseku územím buď přímo průmyslově využívaným, nebo po okraji průmyslových areálů. Povodí Ohře (žadatel) již v dotčeném úseku provedlo předběžný průzkum. V rámci průzkumných prací bude v zájmovém úseku odebráno 100 vzorků říčního sedimentu. Vzorkovány budou rovněž všechny významné přítoky řeky. Celkem bude odebráno 118 vzorků. Základním výstupem analýzy rizik bude zejména hodnocení zdravotních rizik, návrh nápravných opatření, odhad finančních nákladů a časové náročnosti doporučených variant.